Categories
ข้าวกล่อง สระบุรี

รับทำข้าวกล่อง

รับทำข้าวกล่อง อาหารจัดเลี้ยง สั่ง 10 กล่องชึ้นไป ส่งในเขต สระบุรี ลพบุรี อยุธยา กล่อง 2 ช่อง 3 ช่อง แล้วแต่กับข้าว เบอร์โทร Line 0844246356

Categories
ข้าวกล่อง สระบุรี

มาม่าผัดขี้เมา

มาม่าผัดขี้เมา สั่ง 10 กล่องขึ้นไป ส่งเขต สระบุรี ลพบุรี อยุธยา ส่งฟรีเขตสระบุรี กล่อง 2 ช่อง เบอร์โทร Line 0844246356

Categories
ข้าวกล่อง สระบุรี

เต้าหู้ทรงเครื่อง

เต้าหู้ทรงเครื่อง สั่ง 10 กล่องขึ้นไป ส่งเขต สระบุรี ลพบุรี อยุธยา ส่งฟรีเขตสระบุรี กล่อง 2 ช่อง เบอร์โทร Line 0844246356

Categories
ข้าวกล่อง สระบุรี

หมูปั้นทอด

หมูปั้นทอด สั่ง 10 กล่องขึ้นไป ส่งเขต สระบุรี ลพบุรี อยุธยา ส่งฟรีเขตสระบุรี กล่อง 2 ช่อง เบอร์โทร Line 0844246356

Categories
ข้าวกล่อง สระบุรี

กระเพราปลาหมึก

กระเพราปลาหมึก สั่ง 10 กล่องขึ้นไป ส่งเขต สระบุรี ลพบุรี อยุธยา ส่งฟรีเขตสระบุรี กล่อง 2 ช่อง เบอร์โทร Line 0844246356

Categories
ข้าวกล่อง สระบุรี

กระเพราหมูกรอบ

กระเพราหมูกรอบ กล่องละ 80 สั่ง 10 กล่องขึ้นไป

สั่ง 10 กล่องขึ้นไป ส่งเขต สระบุรี ลพบุรี อยุธยา ส่งฟรีเขตสระบุรี กล่อง 2 ช่อง เบอร์โทร Line 0844246356

Categories
ข้าวกล่อง สระบุรี

กระเพรากุ้ง

กระเพรากุ้ง 6 ตัว กล่องละ 85 สั่ง 10 กล่องขึ้นไป

สั่ง 10 กล่องขึ้นไป ส่งในเขต สระบุรี อยุธยา ลพบุรี ส่งฟรี สระบุรี กล่อง 2 ช่อง เบอร์โทร Line 0844246356

Categories
ข้าวกล่อง สระบุรี

กระเพราเต้าหู้หมูสับ

กระเพราเต้าหู้หมูสับ กล่องละ 60 สั่ง 10 กล่องชึ้นไป ส่งในเขต สระบุรี ลพบุรี อยุธยา เขต สระบุรี ส่งฟรี กล่อง 2 ช่อง เบอร์โทร Line 0844246356